previous arrow
next arrow
Slider

Mapa Zmian to ośrodek psychoterapii w centrum Warszawy, który tworzą doświadczeni specjaliści – psychologowie, psychoterapeuci i seksuolodzy. Oferujemy pomoc osobom przeżywającym stres, obniżony nastrój, depresję, zmagającym się z lękami, nerwicami oraz zaburzeniami psychotycznymi. Wspieramy w kryzysach rodzinnych, w kryzysach w związkach, w sytuacjach rozwodowych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem własnym, pogłębieniem swoich emocji i wglądu. Prowadzimy psychoterapię dorosłych i dzieci, terapię rodzin i par oraz mediacje rodzinne.
Osoby doświadczające trudności w sferze seksualnej, pragnące poprawić jakość swojego życia seksualnego uzyskają profesjonalną pomoc seksuologów-terapeutów: konsultację lub terapię seksuologiczną.

Pomagamy z oddaniem i z zaangażowaniem, zachowując najwyższe profesjonalne standardy. Zapewniamy pełną dyskrecję, przyjazną i życzliwą atmosferę.

Członkowie naszego zespołu są członkami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

NASZ

ZESPÓŁ

Marta Pyrgies-Łukowska
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, seksuolog, superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Jakub Foksa
Pedagog, psychoterapeuta, dyplomowany mediator rodzinny
Krzysztof Róg
Psycholog, seksuolog 
Agnieszka Cieszko
Psycholog, psychoterapeuta
Jolanta Mirosław
Psycholog, psychoterapeuta, pedagog
Magdalena Wilczyńska
Psycholog, terapeuta technik kinezjologicznych i integrujących
Maria Paczkowska
Psycholog kliniczny, psychoterapeuta
Anna Ostrowska
Psycholog, psychoterapeuta
Ania Kamińska, logopeda
Anna Kamińska
Logopeda, pedagog, terapeuta i diagnosta

OFERTA

To wyjątkowe spotkanie dwóch osób: pacjenta i psychoterapeuty.
To także wyjątkowa relacja skupiona na rozpoznawaniu trudności, wspólnym poszukiwaniu ich przyczyn, a w konsekwencji wprowadzania zmian.

Psychoterapia może być pomocna w rozwiązywaniu trudności związanych m. in. z:
– kryzysami życiowymi, np. strata bliskich osób, choroba, trauma;
– stanami emocjonalnymi: lęk, stres, depresja, smutek, obniżony nastrój, napięcie, bezsilność, wstyd;
– kontaktami z rodziną czy innymi osobami – konflikty, niezrozumienie, nieumiejętność stawiania granic, brak asertywności; trudności w komunikacji;
– niskim poczuciem własnej wartości i pewności siebie;
– zaburzeniami jedzenie, snu;
– uzależnieniami – alkohol, seks, internet.
Bywa i tak, że na psychoterapię zgłaszają się osoby zainteresowane własnym rozwojem, wglądem, pragnące lepiej zrozumieć siebie i swoje emocje.
Po wstępnym okresie konsultacji i diagnozie zawierany jest kontrakt na krótkoterminową lub długoterminową psychoterapię indywidualną.

Sesje terapeutyczne trwają 50 minut, odbywają się raz w tygodniu lub częściej – jeśli jest taka potrzeba.

Jest szczególną formą psychoterapii, podczas której uczestnicy doświadczają pomocy, wsparcia i informacji o sobie od siebie nawzajem oraz od prowadzących psychoterapeutów.
Skład grupy i ilość sesji określane są na wstępie jej tworzenia – są to tzw. grupy zamknięte. Inną forma pracy grupowej są grupy otwarte, do których można dołączyć w trakcie ich trwania. Nie mają one określonego czasu zakończenia.

Skierowana jest do osób doświadczających trudności w sferze seksualnej, jak również dla tych, którzy chcą poprawić jakość swojego życia seksualnego. Wskazana dla osób przeżywających wątpliwości dotyczących swojej orientacji seksualnej.
Diagnoza obejmuje od jednego do kilku spotkań ze specjalistą seksuologiem, który po przeprowadzeniu wywiadu i ewentualnych badaniach kwestionariuszowych przedstawia, możliwe sposoby i metody terapii prowadzące do rozwiązania zgłoszonego problemu.
Cennym uzupełnieniem procesu diagnostycznego jest spotkanie z partnerem/partnerką osoby zgłaszającej się do seksuologa.

Podejmowana jest po wstępnym okresie konsultacyjnym, który ma za zadanie rozpoznanie problemu oraz wskazanie odpowiedniej formy pomocy.
Terapia może obejmować następujące obszary:
– trudności w relacjach seksualnych z partnerem, niezrozumienie swoich potrzeb; nuda, rutyna;
– trudności z reakcjami seksualnymi – zaburzenia erekcji, wytrysku, orgazmu, pochwica;
– zaburzenia popędu seksualnego – zmniejszenie lub jego zanik, nadmierny popęd;
– uzależnienia – pornografia, masturbacja, cyberseks;
– pomoc ofiarom gwałtu, przemocy seksualnej, molestowania.

Omówienie warunków kontraktu terapeutycznego obejmującego m.in. czas trwania terapii, metody pracy – to wstęp do jej rozpoczęcia. Może to być terapia seksuologiczna indywidualna bądź partnerska.
Terapia seksuologiczna indywidualna trwa 50 minut i odbywa się raz w tygodniu.
Terapia seksuologiczna partnerska trwa 90 minut, odbywa się co 2-3 tygodnie i prowadzona jest przez dwóch psychoterapeutów-seksuologów.

Jest metodą zalecaną w momentach, gdy dzieci lub młodzież doświadczają trudności emocjonalnych, zaburzeń zachowania, zaburzeń odżywiania czy chorób psychicznych. Zalecana jest także, gdy rodzina doświadcza kryzysów związanych z rozstaniem, śmiercią. Czasem jest to nowy etap w życiu rodziny: pójście dziecka do szkoły, narodziny rodzeństwa.
Sesje rodzinne to spotkania całej rodziny i psychoterapeutów. Praca polega na wspólnym odnajdywaniu mechanizmów utrzymujących trudności w rodzinie, zrozumieniu ich i wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu rodziny.

Spotkania trwają 90 minut i odbywają się co 2 lub 3 tygodnie.
Terapię prowadzi dwóch terapeutów.

Terapia par skierowana jest do osób chcących poprawić swoje relacje z partnerem czy małżonkiem.
W obecności terapeutów partnerzy rozpoznają swoje schematy postępowania, a także historie swoich rodzin pochodzenia będące pochodną ich aktualnej sytuacji. Celem pracy jest zmiana owych schematów i głębsze ich zrozumienie oraz współodpowiedzialność partnerów za związek.
Wskazaniem do terapii par i małżeństw są:
– trudności w komunikacji, brak wspólnego języka;
– utrzymujące się konflikty i kłótnie;
– brak bliskości, wzajemne niezrozumienie, wrogość;
– kryzysy wynikające z dużych zmian, np. narodziny dziecka, utrata pracy, przeprowadzka, długotrwała nieobecność;
– agresja – zarówno słowna jak i fizyczna;
– trudności w życiu seksualnym.

Spotkania trwają 90 minut i odbywają się co 2 lub 3 tygodnie.
Terapię prowadzi dwóch terapeutów.

Logoterapia indywidualna to cykl spotkań (minimum 10 sesji), które polegają na regularnych spotkaniach dwóch osób: pacjenta i logopedy. W szczególnych sytuacjach w spotkaniu może, a niekiedy powinie uczestniczyć rodzic lub opiekun pacjenta.
Podczas logoterapii pogłębiamy relację pacjent-terapeuta, dokładniej rozpoznajemy trudności pacjenta, dzięki czemu zyskujemy możliwość rozwiązania trudności pacjenta.

 

Terapia to proces rehabilitacji, który może dotyczyć:
– współpracy z pacjentem dorosłym, jak i z dzieckiem;
– korekty wad wymowy różnego pochodzenia;
– poprawy funkcjonowania językowego w przypadku opóźnień rozwoju mowy i/lub zaburzeń mowy (które występują lub współwystępują np. z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego itp);
– poprawy stanu pacjenta z uszkodzeniami neurologicznymi (np. po udarach, z SM, SLA itp), które wpływają na upośledzenie funkcji mowy oraz funkcji związanych z mową, rozumieniem mowy, fonacją, połykaniem, oddychaniem (afazja, dysartria);
– problemów z płynnością mowy (np. jąkania);
– poprawy funkcjonowania językowego pacjentów z niedosłuchem;
– pracy z pacjentami zainteresowanymi własnym rozwojem, którzy chcą poprawić swoja dykcję; sposób wypowiadania się, co przekłada się na poprawę poziomu wystąpień publicznych i funkcjonowania zawodowego i społecznego;

 

Na logoterapię trafiają pacjenci po konsultacji lub po konsultacji i procesie diagnostycznym.

 

Po odbyciu całego cyklu spotkań dokonuje się ponownej oceny funkcjonowania pacjenta i podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu terapeutycznym. Proces rehabilitacji mowy wymaga dłuższego czasu terapii – minimum 3 miesiące przy regularnych sesjach.

To jedno lub kilka spotkań z psychologiem, psychoterapeutą podczas których, w oparciu o wywiad lub metody kwestionariuszowe, poszukuje się istotnych czynników i mechanizmów leżących u podstawa doświadczanych trudności i objawów własnych lub dziecka. Konsultacja i diagnoza mają na celu zweryfikowanie czy wskazana jest dalsza pomoc specjalisty, a także zaproponowanie adekwatnej pomocy.

To spotkanie rodziców (rodzica) dzieci (dziecka) zaniepokojonych obserwowanymi trudnościami w jego funkcjonowaniu. Czasem są to trudności zgłoszone przez instytucje (szkoła, przedszkole) lub inne osoby. Konsultacja z psychologiem, psychoterapeutą lub seksuologiem daje możliwość wspólnego przyjrzenia się metodom wychowawczym i trudnościom w tym obszarze. Bywa, iż rodzice po raz pierwszy zadają sobie niewypowiedziane dotąd pytania, np. czy moje dziecko jest uzależnione od komputera? co zrobić gdy nastolatek się masturbuje? Czy dieta mojej córki to już zaburzenie odżywiania?

Konsultacja trwa 50 minut, a jej częstotliwość zależy od potrzeb rodziców.

Są metodą rozwiązywania konfliktu, w której zespół mediacyjny jest towarzyszem uczestników/stron w procesie wypracowywania satysfakcjonujących ustaleń i porozumień.
Mogą one dotyczyć takich kwestii jak:
– uczestnictwo rodziców w życiu dzieci w sytuacjach rozwodowych (m.in. zasady wychowawcze, sposób kontaktowania się pomiędzy rodzicami i między rodzicami a dziećmi, miejsce zamieszkania, zabezpieczenie finansowania potrzeb dziecka);
– wsparcie w ustaleniu zakresu opieki nad członkami rodziny w przypadkach takich jak: rozwód, choroba, niepełnosprawność, podeszły wiek
– usprawnienie komunikacji pomiędzy rodzicami/opiekunami, także w relacjach rodzic – dziecko;
– praca nad relacjami małżeńskimi (jeśli nie wymagają one wsparcia terapeutycznego);
– uczestnictwo obojga małżonków/partnerów bądź dzieci w sprawach domowych (np. podział obowiązków domowych, sposób gospodarowania pieniędzmi, kwestie wychowawcze).

Spotkania mediacyjne trwają 90 minut, a ich częstotliwość ustalana jest z zespołem mediacyjnym.

Zadzwon